Managing Council

Managing Council
Sitting (From Left): Sri M. Suresh Mallya; Smt. Ashalatha P.; Smt. Bharathi Prabhu; Sri Kudpi Jagadish Shenoy; Sri Shyamsundar Kamath; Sri Nagar Narayan Shenoy
Standing (From Left); Dr. Nayak Rupasingh G.; Sri Sathish Kumar Bhat; Sri K. Devanand Pai; Sri M. P. Bhat; Sri Manel Annappa Nayak; Sri Rathnakar Rao; Sri Ganesh R. Shenoy; Smt. Krapakshy;

President

Sri Kudpi Jagadish Shenoy

Vice President

Sri Manel Annappa Nayak

Secretary

Sri Shyamsundar Kamath

Treasurer

Sri M. P. Bhat

Correspondent

Sri M. Suresh Mallya

Members

  • Sri Ganesh R. Shenoy
  • Sri B. Mohan Nayak
  • Sri Nagar Narayan Shenoy
  • Sri K. Devanand Pai
  • Sri Sathish Kumar Bhat

Principal

Smt. Ashalatha P.

Staff Representatives

  • Dr. Nayak Rupasingh G.
  • Smt. Krapakshy

PTA President

Smt. Bharathi Prabhu